תנאי מבצע

המבצע תקף ללקוחות חדשים בלבד.

"לקוחות חדשים" – משמעותם לקוחות שהם עסקים (ולא אנשים פרטיים) שאינם, במישרין או בעקיפין.
לקוחות יוניסל כיום ו/או שלא היו לקוחות יוניסל, במישרין או בעקיפין, ב-3 החודשים הקודמים.
השימוש במערכת למשלוח המסרונים והודעות דוא"ל יהיה שימוש סביר בהתאם למדיניות החברה ונהליה מעת לעת וכהגדרת מנוח זה בהסכם ההתקשרות שייחתם בין הצדדים. שימוש החורג משימוש סביר יהיה בתשלום.
החברה רשאית בכל עת לשנות את תנאי המבצע או לבטלו כליל ללא הודעה מראש. הפרסום אינו מהווה הצעה, כמשמעות מונח זה ע"פ כל דין.